Kategoriler
TTRAK

TTRAK 2020/3 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TTRAK 54,45 TL
24 Nisan 2020

TÜRK TRAKTÖR TEMEL ANALİZİ

A) Sektör Analizi

a) Faaliyet Alanı:
Tarım traktörleri, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletlerinin üretimi ve ticareti.

Şirketin Ankara ve Erenler (Sakarya) olmak üzere iki fabrikası, İzmir’de iş makineleri tesisi bulunmaktadır.

Şirket tarım makineleri dışında 2013 yılında girdiği iş makineleri sektöründe, 2020 itibariyle üretime başlıyor, Ankara’da bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği yatırımla artık Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye’de üretecek. Bu üretimle şirketin katma değeri yüksek ürün gamı artırılmış olacaktır.

b) Sektör İçi Değerlendirme:

TTRAK F/K 15,43
Otomotiv Sektörü Ortalama F/K 11,11
TTRAK PD/DD 3,89
Otomotiv Sektörü Ortalama PD/DD 3,47

Otomotiv sektöründeki hisselerin verilerinde 2020/3 bilanço verileri henüz yansımasa da güncel olarak bu şekilde temel veriler. Türk Traktör’ün temel verileri sektör şirketlerine göre nispeten primli görünse de önümüzdeki çeyreklerde artması beklenen kârlılıkla sektör ortalamalarına yakınsaması beklenebilir. Daha da önemlisi şirketin kendi özelinde bakarsak bilanço öncesinde 26 olan F/K Fiyat/Kazanç değeri 2020/3 bilanço verileriyle 15’lere düşmüş, kârlılık artmıştır. Piyasa açısından bu ivmenin seyri önemlidir. Düşen F/K oranlarının hisse fiyatı üzerinde pozitif yönde yansıması beklenir ki bu etki bazen bilanço öncesinde fiyatlansa da sektör dinamikleri şirket lehinde ilerliyorsa önümüzdeki çeyreklerde beklenen olası kârlılıklar da bu fiyatlama ivmesinin korunmasını sağlar. PD/DD Piyasa Değeri/Defter Değeri ve PD Piyasa Değeri açısından da aynı durum geçerlidir.

Türk Traktörü PD Piyasa Değeri açısından incelediğimizde 2016 temmuzda tarihî en yüksek 4,7 mr TL piyasa değeri görülmüş. Bu değer güncel hâliyle 2,9 mr TL. Zirve değeri baz alırsak % 38 büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz ki bu temel verileri teknik ile örtüştürdüğümüzde aşağıda vereceğimiz teknik yorumla birbirini tamamladıkları görülecektir.

TürkTraktör, Türkiye’nin en büyük üreticisi, % 53 (2020 şubat verisi) pazar payı ile 13 yıldır kesintisiz pazar lideridir. İhracatta Türkiye 27.’sidir. Traktör ihracatının % 90’ını gerçekleştirmektedir.

Şirket 2009 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından akredite edilen 5.000 m2’lik Ar&Ge merkezine sahiptir.

c) Hammadde ve Sektör Kârlılığı:

2019/3 bilanço döneminde Brüt kâr marjı % 11 olmasına rağmen 2020/3 bilançoda Maliyet giderlerinin nispeten düşmesine bağlı Brüt kâr marjı % 16’ya yükselmiş, dönem kârlılığını olumlu etkilemiştir.

Şirket bazında 2019/3 bilançoya göre 2020/3 bilançoda Finansal giderlerdeki -91 mn’dan -63 mn’a düşüş de dönem kârlılığının artmasında pozitif etki sağlamıştır. Bu düşüşte özellikle banka kredileri faiz giderlerindeki azalma etkili olmuştur (-70’den -37 mn’a düşen faiz giderleri).

Sektör kârlılığının artmasında kredi faiz oranlarındaki düşüş ve tarımsal desteklerdeki artış kapsamında ciro artışı etkili oldu. Yurt içi satışlar adet bazında % 81,9 artarken Yurt dışı satışlar % 3,8 arttı. Kümülatif hasılat bazında Net Satışlar % 46 artmıştır.

d) Beklenti Hikâye ve Teşvikler:

2019 yılında 17 mr TL olan tarım sektörü desteğinin 2020 yılında 22 mr TL’ye çıkması, 5,1 milyar TL yatırım kredisi ve 6,3 milyar TL tarımsal kredi şeklinde planlanması ve kredi faizlerindeki düşen ivmenin devam etmesi sektörün büyümesi açısından olumlu.

Bahsettiğimiz finansal etkenler dışında son dönemde dünya genelinde etkili olan virüs salgınına bağlı olarak gıda-tarım sektörünün öne çıkması, tarım sektörünü pozitif etkilemesi beklenmektedir. Gıda sektörünün öne çıkmasıyla tarımsal üretim yapılan arazilerin artması ve daha fazla tarım makinalarına ihtiyaç duyulması beklentiler dahilindedir.

Dünya’da Türkiye tarım ekonomisi 11. sırada yer alırken Avrupa’da 2. sırada yer almaktadır. GSYH içinde tarım sektörünün payı % 6,4’tür.

B) Türk Traktör Firma ve Mâli Tablo Analizi

Şirket Profili:

Endeks: BIST100, Yıldız Pazar.

Beta değeri: 0,89
Hissenin ilk işlem tarihi: 11.06.2004

TürkTraktör, endüstriyel hayatına 1954 yılında başlamış ve yıllar içerisinde yükselen bir grafikle, bugün gelinen noktada başta Amerika kıtası olmak üzere şimdiye kadar 130’dan fazla ülkeye yaptığı ihracatla ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olmuştur. Türk otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu olan TürkTraktör’ün kurumsal yapılanmasını, ülkemizde güvenin bir diğer ifadesi olan Koç Holding ve dünyanın en büyük traktör ve zirai ekipman üreticilerinden Hollanda merkezli CNH Industrial ortaklığı oluşturmaktadır.

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Kâr Dağıtım Politikası: İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %60’ı nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Türk Traktör 2020/3 Bilanço Analizi:

Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2020/3 Bilanço 83,9 mn TL (2019/3 Bilanço 7,5 mn TL) +1.018 %
Yıllık ve çeyreksel bazda (+10%) Net Satışlar, Maliyet ve Finansal giderlerdeki düşüşe bağlı artış pozitif.

Net Satışlar +46 %
Çeyreksel bazda net satışlar +10 %

Yurt içi satış gelirleri % 92 artarken Yurt dışı satış gelirleri % 11 artmıştır.

Faaliyet Kârı +95 %
Faaliyet Kâr Marjı % 7,18 → % 9,64
Net Satışlar paralelinde kâr marjının arttığı görülmektedir.

FAVÖK Kârı +184 %
FAVÖK Kâr Marjı % 6,23 → % 12,17
Net Satışların artması yanında Finansman Giderlerinin düşmesi FAVÖK kâr marjlarını olumlu etkilemiştir.

Net İşletme Sermayesi yıllık bazda Kısa Vadeli Yükümlülüklerin artmasıyla 730 mn’dan 696 mn’a düşse de Nakit Akımında 599 → 1.120 mr TL artışın devam etmesi pozitif.

Stoklar miktarında düşmenin devam etmesi olumlu.

Câri Oranı 1,45
Likidite Oranı 1,09
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerin yıllık bazda düşmesi olumlu olsa da Kısa Vadeli Yükümlülüklerin önceki çeyreğe göre artması borç çevirme oranlarını düşürmüş durumda. Genel olarak şirketin borç çevirme oranları çevrilebilir düzeyde.

Ödenmiş Sermaye: 53,3 mn TL
Öz Sermaye: 746,9 mn TL +13,7 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 25,20
Bedelsiz Potansiyeli: % 1.307

Geçmiş Yıl Kârları 521 mn TL
Yabancı Para Net Pozisyonu -39 mn TL
Yıl İçi Relativ Getiri +19,23 %

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 51,79 (Hisse fiyatı: 52,91 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 49,73 (Hisse fiyatı: 54,45 TL)

2020 Temettü Verimi % 4,06
2020 Bedelsiz Verimi % 0
2020 toplam kuzu verimi % 4,06

Temel ve teknik verilere göre Hisse Değerleme fiyatı: 54,62 T

Net Satışların artmasına bağlı dönem kârında artış olumlu. Finansman ve Maliyet giderlerinin düşmesi Faaliyet ve FAVÖK kâr marjlarını güçlendirmiştir.

Önümüzdeki dönemde faizdeki düşüş trendinin dövizde de görülmesi durumunda tarımsal desteklerin de etkisiyle pazarda büyümenin devamı beklenebilir. Son dönemde gıda-tarım sektöründe yaşanan talebe bağlı olarak olumlu bilançonun hisse üzerinde orta ve uzun vadede olumlu etkisi görülebilir. Risk açısından ise faiz ve dövizde belirgin yükseliş olasılığında bu durum hisse fiyatına baskı olarak yansıyabilir.

TÜRK TRAKTÖR TEKNİK ANALİZİ

TTRAK için en son yine bu sayfalarda 03 Nisan 2020 tarihinde 42,00 TL fiyatta iken yaptığımız teknik analiz çalışmamızdaki beklentimiz doğrultusunda fiyat hareketleri devam etmektedir. Bu çalışmamızda belirttiğimiz direnç seviyeleri henüz gerçekleşmediği için aynı analizimizi sadece cari değerlere göre stop-loss seviyesini güncelleyerek kullanmayı uygun gördük:

Türk Traktör’de göstergelerimiz 40,50 TL üzerinde pozitif durumda.

45,55 TL direnci üzerinde orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde 60,95 TL ve 70,00 TL orta ve uzun vadeli direnç seviyeleri olur.

TTRAK 50,40 TL stop-loss seviyesi altında 37,40 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
TTRAK

TTRAK Teknik Analizi

TTRAK 42,00 TL
03 Nisan 2020

Türk Traktör’de göstergelerimiz 40,50 TL üzerinde pozitif durumda.

45,55 TL direnci üzerinde orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde 60,95 TL ve 70,00 TL orta ve uzun vadeli direnç seviyeleri olur.

TTRAK 39,00 TL stop-loss seviyesi altında 37,40 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
TTRAK

TTRAK 2019/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TTRAK 42,40 TL
25 Ekim 2019

Ortaklık Yapısı:

% 37,5 CNH Osterreich GMBH
% 37,5 Koç Holding A. Ş.
% 25 Halka Açık Kısım
.
Şirket Profili:

Kuruluş: 29.07.1954
Hissenin ilk işlem tarihi: 11.06.2004
Endeks: BIST50, Yıldız Pazar
Sektör: Otomotiv Sektörü
Faaliyet Alanı: Tarım traktörleri, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletlerinin üretimi ve ticareti.
.
Türk Traktör 2019/9 Bilanço Temel Analizi:

Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2019/9 Bilanço 43 mn TL (2018/9 Bilanço 165 mn TL) -74 %
Çeyreklik bazda 2019/2.Ç göre 2019/3.Ç 13,8 mn → 22,3 mn +62 %
.
Yıllık Net Satışlar -9 %
Yurt içi Net Satışlar % 35 düşerken Yurt dışı Net Satışlar % 26 artmıştır.
.
Esas Faaliyet Kârı -48 %
Faaliyet Kâr Marjı % 10,9 → % 5,5’e düşmüş, negatif.

FAVÖK Kârı -37 %
FAVÖK Kâr Marjı % 12,9 → % 9,0’a düşmüş, negatif.
.
Cari Oranı 1,56
Likidite Oranı 0,91
Kısa Vadeli Yükümlülükler yıllık bazda artmış olsa da önceki çeyreğe göre düşüş trendini sürdürmesi ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerin düşmesi olumlu.
.
Ödenmiş Sermaye: 53,3 mn TL
Öz Sermaye: 699 mn +23 %
Bedelsiz Potansiyeli: % 1.211
Öz Sermaye Kârlılığı: % 16,85
.
Geçmiş Yıl Kârları 279 mn → 519 mn’a % 86 artmış.
.
TTRAK F/K 19,21
Otomotiv Sektörü Ortalama F/K 11,48
TTRAK PD/DD 3,24
Otomotiv Sektörü Ortalama PD/DD 4,56
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 60,75 (Hisse fiyatı: 34,90 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 48,94 (Hisse fiyatı: 42,40 TL)
.
Yabancı Para Net Pozisyonu -140 mn’dan -35,9 mr’a düşmüş, pozitif.
Yıl İçi Relativ Getiri +10,65 %
.
2019 Temettü Verimi: % 0
2019 Bedelsiz Sermaye Artırım Oranı: % 0
2019 Toplam Kuzu Verimi: 0
.
Temel ve teknik verilere göre 12 aylık (2020/09 bilanço dönemi sonuna kadar) Hisse Değerleme fiyatı: 54,04 TL
.
130’dan fazla ülkeye ihracatı olan Türk Traktör ayrıca yurt içinde traktör pazarında kesintisiz 12 yıldır pazar lideri konumunda bulunuyor (Türk Traktör, Türkiye pazar payı satışta % 45, üretimde % 76).

Tarıma devlet desteği artarak gitse de (2019 %17, 2020 %22 bütçe önerisi) son dönemlerde otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın da etkisiyle Net Satışlara bağlı olarak FAVÖK ve Faaliyet Kâr marjları zayıflamıştır.

Traktör üretim adetleri, 2019/9 döneminde 2018/9 dönemine göre % 47 azalmasına rağmen Maliyet ve Finansman Giderlerindeki artışa ve kısmen Net Satışlardaki zayıflamaya bağlı olarak kârlılık yıllık bazda -74 % düşmüştür.

Çeyreklik bazda +62 % kârlılık görülmesi, temel verilerdeki kısa vadedeki toparlanma başlangıcının göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Stoklarda son beş çeyrekte düşüş ivmesinin devam etmesi olumlu.

Satış adetleri Yurt içinde -54 % olarak gerçekleşirken Yurt dışı bazında +15 % olması eksi olan Yabancı Para Net Pozisyonu için pozitif.

TTRAK’ın güncel fiyatlarla 82,XX’leri gördüğü tarihî zirve dönemi olan iki yıl önceki 2017/9 bilanço döneminde Öz Sermaye kârlılığı % 47 iken (hızlı büyüme) hissenin teknik olarak da dönüş sürecinde olduğu son çeyreklerde Öz Sermaye kârlılığı da % 16 seviyeleri ile dip oluşumu ve büyüme başlangıcı izlenimi uyandırmaktadır.

Bu sürecin beklentilerimiz doğrultusunda gitmesi için satışlarda etkili olan kredi faizlerinin (dolayısıyla dövizin) düşen veya nispeten sakin seyrinin devamı önemlidir.
Bu kapsamda yurt dışı satışların yükselen ivmesini koruması için global piyasalarda olumsuzluk yaşanmaması da önem arz etmektedir.
Bu durumda orta ve uzun vadede daha olumlu bilançolar beklenebilir.
.
Türk Traktör Teknik Analizi:
.
Temel analizimizde belirttiğimiz Hisse Değerleme fiyatımız ile FiboRet teknik analizimizdeki hedef fiyatın bir biriyle uyumlu olduğu görülmüştür.

Hisse için 11 Ekim 2019 tarihinde 41,00 TL fiyatta yaptığımız FiboRet Teknik Analizimiz geçerlidir:

Türk Traktör’de orta vadeli vadeli teknik göstergelerimiz 29,77 TL’den bu yana pozitif görünümünü koruyor.

Güncel değerle 39,20 TL stop-loss seviyesi üzeri hareketlerin devamında FiboRet(8) 46,78 ve FiboRet(9) 60,31 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.

Negatif haber akışında TTRAK 39,20 TL stop-loss seviyesi altında 33,05 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
TTRAK

TTRAK FiboRet Teknik Analizi

TTRAK 41,00 TL
11 Ekim 2019

Türk Traktör için en son yine bu sayfalarda 15 Nisan 2019 tarihinde 31,00 TL fiyatta iken pozitif görünüm uyarılı grafik paylaşmıştık:

TTRAK Teknik Görünüm

Bu çalışmamız sonrasında 44,50 TL görülerek % 43 prim üretilmiş oldu.
*
TTRAK FiboRet Teknik Analizi

TTRAK 41,00 TL
11 Ekim 2019

Türk Traktör‘de orta vadeli vadeli teknik göstergelerimiz 29,77 TL’den bu yana pozitif görünümünü koruyor.

Güncel değerle 38,65 TL stop-loss seviyesi üzeri hareketlerin devamında FiboRet(8) 46,78 ve FiboRet(9) 60,31 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.

Negatif haber akışında TTRAK 38,65 TL stop-loss seviyesi altında 33,05 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
TTRAK

TTRAK Teknik Görünüm

TTRAK 31,00 TL
15 Nisan 2019

Türk Traktör‘de göstergelerimiz henüz pozitife geçmese de hisse aşırı satım bölgesinde bulunuyor.

31,60 TL üzeri kapanışların devamı hâlinde hisse pozitif görünüme geçer.

TTRAK 28,50 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
TTRAK

TTRAK Teknik Görünüm

TTRAK 40,10 TL
11.12.2018

Türk Traktör‘de göstergelerimiz 38,45 TL üzeri kapanışların devamında pozitif görünümünü korur.

TTRAK 38,45 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
TTRAK

TTRAK Teknik Görünüm

TTRAK 47,32 TL
25.09.2018

Türk Traktör‘de göstergelerimiz 46,99 TL üzeri kapanışların devamında pozitif görünümünü korur.

TTRAK 46,10 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
TTRAK

TTRAK Teknik Görünüm

TTRAK 48,70 TL
08.06.2018

Türk Traktör 2009 – 2017 yılları arasında yaptığı güncel fiyatla kabaca 2 TL’den 80 TL’ye giden hareketin düzeltmesini yapıyor.
Temel anlamda döviz açığı ve bunun Finansal Giderinin olumsuz yansıması dışında bu paralelde yüksek faizin de sektör için negatif olduğunu belirtmek gerekir.
Tüm bu temel veriler ışığında teknik görünüme bakarsak 48,58 TL desteği bugün test edildi, bu destek seviyesi önemli.
Bu seviye çalışmazsa 42,40 TL desteği gündeme gelir.

Kategoriler
TTRAK

TTRAK 2017/9 Bilanço Temel ve Teknik Analizi

TTRAK 75,65 TL

03.11.2017

.

Ortaklık yapısı:

% 37,5 Koç Holding

% 37,5 CNH Industrial NV

% 25 Halka Açık Kısım

130’dan fazla ülkeye ihracat  yapan, yurt içinde % 45 pazar payı  ve 11 yıldır pazar lideri olan Türk Traktör sektöründe ilk AR-GE merkezine sahip.

.

2017/9 Bilanço Net Dönem Kârı;

*Yıllık bazda;
216 mn TL (2016/9 Bilanço Net Dönem Kârı 276 mn TL) -22 %

*Çeyreksel bazda; -5 %

*Net Satışlar: +22 % artmasına rağmen Maliyet ve Finansal Giderlerdeki artışla dönem kârı düşmüş.

.

Ödenmiş Sermaye: 53,3 mn TL
Öz Sermaye 620 mn → 657 mn +6 % büyümüş.
Bedelsiz Potansiyeli: % 1.140
Öz Sermaye Kârlılığı: % 47,17
.

Esas ‪Faaliyet Kârı -4  %‬
Faaliyet Kâr Marjı % 14,10 → % 11,07’ye düşmüş, negatif.
.
FAVÖK Kârı -14 %
FAVÖK Kâr Marjı % 11,26 → % 8,00’a düşmüş, negatif.

.

TTRAK F/K 13,01
Otomotiv Sektörü Ortalama F/K 16,52

TTRAK PD/DD 6,14
Otomotiv Sektörü Ortalama PD/DD 4,91

.

Bu Temel verilere göre Hisse Değerleme fiyatı 114,00 TL

.

Geçmiş Yıl Kârları 74 mn → 238 mn’a +222 %

.

Likidite Oranı: 1,90
Cari Oranı: 1,38 ile borç oranları çevrilebilir düzeyde.

.

Yabancı Para Net Pozisyonunun 194 → 166 -15 %  düşmesi olumlu fakat bu açığın devam etmesi, yükselen kur kapsamında hisse üzerinde baskı unsuru olmaya devam edebilir.

.

2017 Temettü Verimi: % 5,26
.
Relativ Getiri -24,88 %
.
Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 74,94 (Hisse fiyatı 70,70 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 76,10 (Hisse fiyatı 75,65 TL)
.
Maliyet artışı üzerine Finansman Giderleri de eklenince çeyreksel ve yıllık bazda net dönem kârı düşmüş fakat Net Satışların yurt dışı ve yurt içi bazında artmaya devam etmesi temel anlamda pozitif.

Satışlardaki artış, kârlılığı etkileyen kalemlerle desteklenmediği için kâr marjları da zayıflamış durumda.

Yüksek seyreden kur, Maliyet ve Finansal Giderler kapsamında olumsuz etken, bu faktörlerin olumluya dönmesi veya güçlü Satışlarla telafi edilmesi durumunda genel trend olumluya dönebilir.

Ayrıca bilanço bazında kötü beklentinin gerçekleşmesi ve yeni bilanço döneminin satın alınması ritüelini de unutmamalı…

.

Teknik Görünüm: 

Traktör 75,47 TL stop-loss seviyesi üzerinde pozitif görünümünü korur.

Olumlu endekste 79,25 TL ara direnci sonrası 89,25 TL tarihî zirve ilk hedef olur.

89,25 TL güçlü geçilirse 95,00 TL yükselen kanal formasyon hedefi olur.

Olumsuz endekste 75,47 TL stop-loss seviyesi altında 74,45 – 70,00 TL  destek seviyesi olarak izlenebilir.

Haftalık grafikte ana trend desteği 74,45 TL’nin korunması, orta ve uzun vadeli yükselen trendin devamı açısından önemli:

Kategoriler
TTRAK

TTRAK Orta ve Uzun Vadeli Teknik Analizi

TTRAK 77,65 TL
29.09.2017

Traktör 76,95 TL stop-loss seviyesi üzerinde öncü indikatör pozitif görünümde.

Olumlu endekste 79,25 TL ara direnci sonrası 89,25 TL tarihî zirve ilk hedef olur.

89,25 TL güçlü geçilirse 95,00 TL yükselen kanal formasyon hedefi olur.